Vedtægter

1. Navn Foreningens navn er: Lucy Care Danmark, CVR.: 41117508, Stiftet den 02/02-2020.

2. Hjemsted.
Foreningens hjemsted er: Aalborg Kommune
Adresse: Lucy Care Danmark, Gasværksvej 5, 9000 Aalborg

3. Formål 
a) Foreningens formål er at yde bistand til børn og unge i 3. verdens lande, der pga. krig, katastrofer, AIDS og social nød ikke har mulighed for skolegang, og andre basale livsnødvendigheder. 

b) Hjælpen ydes uanset race, religion eller politisk tilhørsforhold. 

c) Foreningen støtter projekter og personer gennem foreningen ”Lucy Care Nigeria” som er en NGO i Nigeria, samt andre af bestyrelsen godkendte foreninger.

4. Bestyrelsen
a) Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 — 5 medlemmer + suppleanter, der træffer alle beslutninger der, ikke særskilt er henlagt til generalforsamlingen.

b) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og evt. bestyrelses udvalgsmedlemmer og valg af sekretær

c) Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg på den årlige generalforsamling, og således at formand, sekretær, et bestyrelsesmedlem og en suppleant afgår på ulige år og næstformand og kasserer, et bestyrelsesmedlem og en suppleant afgår på lige år. Genvalg kan finde sted.

d) Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne kan efter bestyrelsens beslutning deltage i arbejdet.

e) Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 1 gang årligt.

f) Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med min. 4 dages varsel.

g) Der laves et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

h) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver indenfor foreningens rammer.

i) Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

j) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5. Generalforsamling
a) Generalforsamlingen består af bestyrelsens medlemmer og tilstedeværende medlemmer.

b) Generalforsamling afholdes en gang om året.

c) Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

d) Der skal afholdes ekstraordinært generalforsamling såfremt min. 30% af foreningens medlemmer kræver det.

e) Dagsorden for den årlige generalforsamling er følgende:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v. formanden.
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisonspåtegning.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af særlige emner eller forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
7. Valg af 2 revisorer blandt medlemmerne, eller antagelse af professionel revisor ( registreret eller statsaut. Revisor).
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være indsendt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeberettigede på generalforsamling er: bestyrelsens medlemmer, tilstedeværende medlemmer, der har indbetalt kontingent eller bidrag til Lucy Care Denmark. Der tildeles 1 stemme pr. medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

6) Medlemskab.
a) Medlemskab.
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

b) Indmeldelse
Indmeldelse skal ske på foreningens hjemmeside eller ved e-mail til foreningens sekretær/kasserer. Medlemmer skal have været medlem af foreningen i mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling for at opnå stemmeret på denne.

c) Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel til udgangen af et foreningsår.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

d) Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

7. Regnskab og revision.
a) Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. December til revisorerne. Driftsregnskab og status, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer blandt medlemmerne, eller antagelse af professionel revisor ( registreret eller statsaut. Revisor). Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er tilstede.

b) Tegningsberettiget er: foreningens formand samt et bestyrelsesmedlem.

8. Vedtægtsændringer og opløsning
a) Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning kan kun ske på generalforsamling, og kun såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

b) Den generalforsamling, der træffer endelig beslutning om foreningens opløsning, skal samtidig træffe bestemmelse om, hvad foreningens formue skal overgå til, idet likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsningen skal overdrages til en anden forening eller organisation, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

9. Eksklusion
Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende skader foreningens omdømme eller formål eller ikke overholder deres forpligtelser med hensyn til betaling. Beslutning om eksklusion varetages af bestyrelsen og skal godkendes eller omstødes på den første efterfølgende generalforsamling

10. Vederlag
a) Medlemmer af bestyrelsen og de af bestyrelsens nedsatte udvalg medtager intet vederlag for deres arbejde, men er alene berettiget til at modtage godtgørelse i henhold til de af bestyrelsen fastsatte regler.

b) Bestyrelsen kan beslutte at ansætte lønnet medhjælp til at forestå bestyrelsens daglige drift.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Aalborg d. 02-02-2020

Lucy Care Danmarks bestyrelse:
Ivan Mortensen, Bestyrelsesmedlem/direktør
Finn Bech, Formand
Helle Biirsdahl, Næstformand
Lene Hansen, Sekretær
Anette Ry Nielsen, Kasserer
Max Dam Jensen , Bestyrelsesmedlem